Հայրենիք

Հայրենիք

- Մեր Հիւրերը

Հայոց  Անմոռանալի Յիշատակին

Կարելի՞ է տոկալ այնքան ցաւի,

Մտրակի,հարուածի ու անքութ կոտորածի,
Սակայն հակառակ Թուրքին գործադրած Ոճիրին ,
Հայը կ'ապրի դեռ աշխարհի երեսին:

Ծեղասպանութիւնը խլեց հայոց արդիւնաբեր հողը,
Աւերակ թողեց  անոր քանդակուած եկեղեցիները,

Քայքայեց բազմադարեան արուեստն ու միտքը,
Եւ այդպէս փորձեց բնաջնջել հայութիւնը:

Սփիւռքահայութիւնը գիտէր թակել դուռը վրէժի,
Առնել քայլ մը ազատութեան տենչի.
Յեղափոխութիւն հաստատեց աշխարհի տարածքին,
Ձգտելով հասնիլ շղթայուած Արարատին:
Ապրիլ, ամիս մը ջարդի, եղեռնի
Աննախընթաց թալանի ու կողոպուտի.
Ուրկէ անմեղներու արեան կանչը կը լսուի
եւ անոնց  յիշատակը կը մնայ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ:
      
                                                              Մարինէ Արիստագէսեան


                                                                                                                                                
                «Եղեռն» Գործ, Յովիկ Գըլընճիպաշեան-ի.              Ապրիլեան
Անգութ թուրքը մեզ կոտորեց
մինչ ամբողջ աշխարհը դիտեց
ոչ ոք նայեցաւ մեր դէմքին
որ կը ցոլացներ արդարութեան հոգին:
Մայրը իր զաւակը թողեց մէկդի ու քալեց
Հայ գեղուհին ինքզինք եփրատ գետը նետեց
Իսկ ծեր մամիկը յուսաբեկ աղօթեց
Թուրքին սուրէն ու հրացանէն հեռու պահելը խնդրեց:

Եփրատէն արիւն հոսեցաւ
Մասիսի գագաթէն արցունք կաթեցաւ
Հայու ողբը Արագածի ականջին երկար լսուեցաւ
Ու հայրենիք իր զաւակին կորուստը լացաւ:

Հայն արմատիլ կարօտովը իր հողին
Քալեց մինչեւ անապատները տրտմագին
Բայց չթողեց թուրքը հասնի իր նպատակին
Ան գաղութներ հաստատեց աշխարհի տարածքին:

Անցան ու գացին իննսունվեց տարիներ
Ալ չենք հագնիր մենք այսօր սեւեր
Այլ կը պահանջենք իբրեւ իրաւատէր
Մեզմէ խլուած արիւն ու հողեր...
                     
                                                  Մարինէ Արիստագէսեան
                    
 «Հայոց Դիմագիծը» Գործ, Յովիկ Գըլընճիպաշեան-ի.